سرور مجازی هایبرید ایران

VPS-Plan4(RAM4)

تمامی زیربه عنوان یک بستر فوق پایدار جهت میزبانی سرویس های حساس شما طراحی گردیده شده است .
شبکه و برق به صورت کامل HA و از مسیر مستقل می باشد.
تجهیزات ها به صورت کامل به صورت همزمان از دو بستر شبکه مستقل سرویس دهی خواهند شد.
به هر سور از دو سوییچ مستقل با پورت دسترسی 10 گیگ و دو عدد فایروال فورتیگیت به صورت همزمان سرویس دهی می گردد.

خرید اشتراک سالیانه شامل 10% تخفیف می باشد

 • 2 core
  CPU
 • 50GB
  SSD NVMe
 • 4GB
  RAM
 • Terffic
  نامحدود - به صورت رعایت مصرف عادلانه
 • Power کابل برق
  2 کابل
 • مشتری Port
  2*10 GB
 • شبکه Uplink
  2*40 GB
 • Fortigate and Fortiweb سرویس
  YES
VPS-Plan6(RAM6)

تمامی زیربه عنوان یک بستر فوق پایدار جهت میزبانی سرویس های حساس شما طراحی گردیده شده است .
شبکه و برق به صورت کامل HA و از مسیر مستقل می باشد.
تجهیزات ها به صورت کامل به صورت همزمان از دو بستر شبکه مستقل سرویس دهی خواهند شد.
به هر سور از دو سوییچ مستقل با پورت دسترسی 10 گیگ و دو عدد فایروال فورتیگیت به صورت همزمان سرویس دهی می گردد.

خرید اشتراک سالیانه شامل 10% تخفیف می باشد

 • 4 core
  CPU
 • 50GB
  SSD NVMe
 • 6GB
  RAM
 • Terffic
  نامحدود - به صورت رعایت مصرف عادلانه
 • Power کابل برق
  2 کابل
 • مشتری Port
  2*10 GB
 • شبکه Uplink
  2*40 GB
 • Fortigate and Fortiweb سرویس
  YES
VPS-Plan8(RAM8)

تمامی زیربه عنوان یک بستر فوق پایدار جهت میزبانی سرویس های حساس شما طراحی گردیده شده است .
شبکه و برق به صورت کامل HA و از مسیر مستقل می باشد.
تجهیزات ها به صورت کامل به صورت همزمان از دو بستر شبکه مستقل سرویس دهی خواهند شد.
به هر سور از دو سوییچ مستقل با پورت دسترسی 10 گیگ و دو عدد فایروال فورتیگیت به صورت همزمان سرویس دهی می گردد.

خرید اشتراک سالیانه شامل 10% تخفیف می باشد

 • 4 core
  CPU
 • 100GB
  SSD NVMe
 • 8GB
  RAM
 • Terffic
  نامحدود - به صورت رعایت مصرف عادلانه
 • Power کابل برق
  2 کابل
 • مشتری Port
  2*10 GB
 • شبکه Uplink
  2*40 GB
 • Fortigate and Fortiweb سرویس
  YES
VPS-Plan12(RAM12)

تمامی زیربه عنوان یک بستر فوق پایدار جهت میزبانی سرویس های حساس شما طراحی گردیده شده است .
شبکه و برق به صورت کامل HA و از مسیر مستقل می باشد.
تجهیزات ها به صورت کامل به صورت همزمان از دو بستر شبکه مستقل سرویس دهی خواهند شد.
به هر سور از دو سوییچ مستقل با پورت دسترسی 10 گیگ و دو عدد فایروال فورتیگیت به صورت همزمان سرویس دهی می گردد.

خرید اشتراک سالیانه شامل 10% تخفیف می باشد

 • 6 core
  CPU
 • 100GB
  SSD NVMe
 • 12GB
  RAM
 • Terffic
  نامحدود - به صورت رعایت مصرف عادلانه
 • Power کابل برق
  2 کابل
 • مشتری Port
  2*10 GB
 • شبکه Uplink
  2*40 GB
 • Fortigate and Fortiweb سرویس
  YES
VPS-Plan16(RAM16)

تمامی زیربه عنوان یک بستر فوق پایدار جهت میزبانی سرویس های حساس شما طراحی گردیده شده است .
شبکه و برق به صورت کامل HA و از مسیر مستقل می باشد.
تجهیزات ها به صورت کامل به صورت همزمان از دو بستر شبکه مستقل سرویس دهی خواهند شد.
به هر سور از دو سوییچ مستقل با پورت دسترسی 10 گیگ و دو عدد فایروال فورتیگیت به صورت همزمان سرویس دهی می گردد.

خرید اشتراک سالیانه شامل 10% تخفیف می باشد

 • 8 core
  CPU
 • 150GB
  SSD NVMe
 • 16GB
  RAM
 • Terffic
  نامحدود - به صورت رعایت مصرف عادلانه
 • Power کابل برق
  2 کابل
 • مشتری Port
  2*10 GB
 • شبکه Uplink
  2*40 GB
 • Fortigate and Fortiweb سرویس
  YES