سرور مجازی هایبرید ایران

VPS-Plan3(RAM2)
 • 2 core
  CPU
 • 40GB
  HDD
 • 2GB
  RAM
 • 70 GB
  B.W
VPS-Plan4(RAM4)
 • 2 core
  CPU
 • 100GB
  HDD
 • 4GB
  RAM
 • 125 GB
  B.W
VPS-Plan5(RAM6)
 • 4 core
  CPU
 • 100GB
  HDD
 • 6GB
  RAM
 • 200 GB
  B.W
VPS-Plan7(RAM12)
 • 6 core
  CPU
 • 110GB
  HDD
 • 12GB
  RAM
 • 220 GB
  B.W
VPS-Plan6(RAM8)
 • 4 core
  CPU
 • 100GB
  HDD
 • 8GB
  RAM
 • 200 GB
  B.W
VPS_Plan8(16RAM)
 • 8 core
  CPU
 • 150GB
  HDD
 • 16GB
  RAM
 • 300 GB
  B.W